Dalīties

Atklāta vēstule par datu nesēju atlīdzību

Latvijas Republikas Ministru kabinetam
Latvijas Republikas kultūras ministram Naurim Puntulim
Latvijas Republikas tieslietu ministram Jānim Bordānam
Latvijas Republikas ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam
Plašsaziņas līdzekļiem
2021. gada 6. janvārī

Latvijas autoru, mūzikas izpildītāju un producentu organizācijas ir gandarītas par LR
Kultūras ministrijas (KM) virzītajām izmaiņām LR Ministru kabineta 2005. gada 10.
maija noteikumos nr. 321 “Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai
izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un
izmaksas kārtību” jeb, izsakoties sabiedrībai plašāk zināmā terminoloģijā, noteikumos
par t.s. datu nesēju atlīdzību (DNA). KM valdībā virzītie grozījumi paredz atjaunināt
sarakstu, kurā iekļaujami vai, tieši otrādi, svītrojami datu nesēji, kuriem tiek piemērota
DNA. Jaunie grozījumi MK noteikumos paredz, ka Latvijā DNA tiks piemērota pieciem
datu nesējiem: personālajiem datoriem, datoru ārējiem un iekšējiem cietajiem diskiem,
datoru cietajiem diskiem, zibatmiņām (USB) un viedtālruņiem. Sarakstā klāt nākuši
viedtālruņi un datoru ārējie, iekšējie cietie diski, bet no saraksta svītrotas DVD un CD
matricas.
Diemžēl KM virzītie grozījumi izsaukuši visai plašu un acīmredzami organizētu kampaņu
plašsaziņas līdzekļos un arī sociālajos tīklos, arī aktīvu lobēšanu atbildīgajās ministrijās.
Izplatīta ne tikai neprecīza, bet pat nepatiesa informācija, un tiražēti viedokļi, kas
sniedz visai attālu priekšstatu par DNA jēgu un greizi atspoguļo citu Eiropas Savienības
valstu pieredzi šajā jautājumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši viedtālruņu
iekļaušanai sarakstā, kas liek domāt, ka DNA piemērošanai viedtālruņiem vissīvāk
pretojas tieši lielie mobilo telefonu tirgotāji, nevis sabiedrība kopumā. Tādēļ vēlamies
paust arī autoru, mūzikas izpildītāju, aktieru, filmu un mūzikas producentu viedokli par
DNA un tās piemērošanas mehānismiem.
Pirmkārt, datu nesēju atlīdzība nav ne jauns nodoklis, ne nodeva, bet gan tieša
atlīdzība autoriem, izpildītājiem un producentiem par mūsu darbu vai izpildījuma
kopēšanu ierīcēs, kas pieļauj kopēšanas funkciju. Jāpiezīmē, ka DNA tiek piemērota
tikai vienu reizi, tāpēc nav taisnība, ka tagad tiks ieviesta kāda regulāra un ik mēnesi
vai gadu maksājama nodeva. DNA samaksā ražotāji un importētāji (respektīvi, pamatā
lielie tirgotāji), ievedot ierīci Latvijā, tādējādi gala lietotājam – jebkuram no mums –
dodot legālas tiesības kopēt aizsargātus un legāli iegādātus autordarbus personīgai
lietošanai savās iekārtās.
Otrkārt, DNA nav nekas unikāls un tikai Latvijai raksturīgs. Latvijā DNA pastāv jau kopš
2002. gada, bet 2012. gadā valdībai ar Satversmes tiesas lēmumu tika uzlikts par
pienākumu regulāri atjaunot iekārtu sarakstu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un
sabiedrības paradumus autordarbu lietošanā. Jāpiebilst, ka Latvijā kopš 2012. gada
šis ir pirmais gadījums, kad saraksts tiek atjaunots.
Treškārt, DNA diskusijās plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā tiek saprasta kā atlīdzība,
kas attiecas tikai uz mūziķiem. Taču DNA saņem visi autori – mūziķi, dzejnieki,
fotogrāfi, aktieri, kino un video autori, mūzikas un filmu producenti. DNA ir ļoti būtiska
šo visu minēto autoru kopējā atlīdzības daļa.
Ceturtkārt, šāda – nelielas atlīdzības par tukšajiem datu nesējiem – iekasēšanas kārtība
pastāv 22 Eiropas Savienības dalībvalstīs, no kurām tikai Latvijā un Bulgārijā sarakstā
vēl nav iekļauti viedtālruņi. Šāda atlīdzības aprēķināšanas un piemērošanas metodika
ES tapusi ilgās diskusijās un pieņemta kā vistaisnīgākā jau pirms vairāk nekā 20
gadiem, bet Latvijā ieviesta no 2002. gada. Šajās diskusijās ES ņēma vērā vairākus
būtiskus argumentus. DNA pamatā ir apsvērumi, kas jāievēro gan lietotāju, gan autoru
un izpildītāju interesēs. Ņemot vērā, ka ir neiespējami izsekot, ko dara katrs ierīces
lietotājs (t.sk., kopē autordarbus), ir vispārēji pieņemts kompromisa risinājums –
ievērojot lietotāju intereses, tiek piemērota NELIELA maksa par katru ierīci, tai pat
laikā ievērojot autoru un izpildītāju tiesības saņemt atlīdzību par savu darbu. Tā ir gadu
desmitiem pārbaudīta un ierasta prakse, nevis kāds īpašs tieši Latvijā veikts
“uzlabojums”.
Piektkārt, nevietā ir DNA diskusijās plašsaziņas līdzekļos bieži pieminētie piemēri par
DNA apmaksu no valsts budžeta vai kopēšanas aizliegšanu. Valsts DNA apmaksā tikai
Somijā, bet kopēšana ir aizliegta tikai Īrijā (tur tā ir sodāma). Turklāt, pieturoties pie
oponentu paustās loģikas “kāpēc visiem jāmaksā par tiem, kas kopē”, valsts budžeta
iesaiste DNA apmaksā būtu vēl neloģiskāka, jo tad maksātu ne tikai tie, kas lieto kādu
ierīci, bet pilnīgi visi valsts iedzīvotāji. DNA vispār netiek aprēķināta tikai trijās ES
dalībvalstīs – Maltā un Kiprā (kas zināmas kā valstis, kurās ir ļoti populāra dažāda veida
“optimizācija”), arī Luksemburgā.
Sestkārt, Latvijā piemērotā DNA ir viena no viszemākajām visā ES. Viedtālruņiem
maksa ir plānota vien EUR 1,50 apmērā, kamēr, piemēram, Igaunijā tā ir no 3 līdz 8
eiro (atkarībā no viedtālruņa atmiņas ietilpības), bet Lietuvā – vidēji – EUR 4,30.
Turklāt jāņem vērā, ka Latvijas sarakstā iekļauto iekārtu un ierīču daudzums tāpat ir
viens no mazākajiem Eiropā. Atkal – salīdzinājumā ar kaimiņiem – Latvijā tie ir tikai
pieci datu nesēji, kamēr Igaunijā – 18, bet Lietuvā – pat 32.
Visbeidzot, lielākās diskusijas izraisījis “arguments”, ka šādas DNA piemērošanas dēļ
kāps viedtālruņu cena gala lietotājam – respektīvi, “ierindas” pircējam. Taču tā nav
tiesa – demagoģisks arguments. Ražotāji tāpat ir noteikuši augstāko iespējamo
mazumtirdzniecības cenu tirgotājam (bet mūsu mazumtirdzniecības cenas lielākoties ir
ļoti pietuvinātas ražotāju noteiktajam maksimumam, tādēļ – kā tiek apgalvots –
“pielikt” DNA maksājumu gala pircējam nemaz nav iespējams, bet runa ir tikai par lielo
kompāniju peļņas daļas samazināšanos). Tāpat – DNA veido vien absolūti nelielu daļu
no cenas (piemēram, 500 eiro vērtam viedtālrunim paredzēta DNA veido vien 0,3% no
cenas). Tādēļ varam izteikt pieņēmumu, ka pretdarbība DNA piemērošanai ir saistīta
tikai ar lielo kompāniju interesēm un peļņu. Tāpat nepatiess ir medijos tiražētais
apgalvojums, ka DNA dēļ mūsu tirgotāji un importētāji zaudēs “konkurences cīņā” ar
ārvalstu tirgotājiem. Tā nav taisnība, jo, kā jau minēts, DNA viedtālruņiem ir piemērota
gandrīz visās ES valstīs.
Tas, ko redzam medijos kā galveno argumentu, ir – kāpēc mums jāmaksā autoriem?
Netiek apšaubīts, ka par darbu jāmaksā, piemēram, mēbeļu vai pārtikas ražotājiem,
jāmaksā par konsultācijām advokātiem, bet autoru, mūzikas izpildītāju un producentu
vēlme pēc taisnīgas atlīdzības par mūsu darbu lietošanu ir kaut kas nevajadzīgs. Tā
nav un nevar būt taisnīga attieksme pret katra cilvēka darbu un tiesībām par to saņemt
taisnīgu atlīdzību.

Latvijas Pašnodarbināto mūziķu biedrības vārdā
Kaspars Zemītis, valdes priekšsēdētājs
Biedrības “Latvijas Producentu savienība” vārdā
Juris Millers, valdes priekšsēdētājs
Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības vārdā (LaIPA)
Rūdolfs Budze, LaIPA padomes pārstāvis
Latvijas Mūzikas Producentu apvienības (LaMPA) vārdā
Elita Mīlgrāve, LaMPA valdes priekšsēdētāja
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības vārdā
Kārlis Kazāks, AKKA/LAA padomes priekšsēdētājs
Latvijas Mūzikas attīstības biedrības / Latvijas Mūzikas eksports vārdā
Agnese Cimuška, izpilddirektore
Biedrības “Latvijas Rokmūzikas Asociācija” vārdā
Uģis Glāzītis, valdes priekšsēdētājs
Latvijas Profesionālo aktieru apvienības (LaPAA) vārdā
Jānus Johansons, LaPAA valdes loceklis
Biedrības „Latvijas Kinoproducentu asociācija” vārdā
Kārlis Rudzītis