Nolikums

Latvijas Mūzikas Producentu apvienības LaMPA

“MŪZIKAS IERAKSTU GADA BALVA  ZELTA MIKROFONS 2024”

nolikums

1. MĒRĶIS

1.1. Veicināt mūzikas ierakstu nozares attīstību Latvijā. Atbalstīt jauno mūziķu un citu radošo personību attīstību mūzikas jomā. Salīdzināt un noteikt labākos mūzikas audio un video ierakstus Latvijā 2023. gadā. Apbalvot labākos mūzikas nozarē.

2. NOMINĀCIJAS (balso vērtēšanas komisija)

2023. gadā pieteikumi tiek pieņemti šādās nominācijās:

2.1. Labākais (visi žanri) albums

2.2. Labākais mūzikas videoklips

2.3. Labākais koncertieraksts video

2.4. Labākais debijas albums (mākslinieka pirmais publicētais albums)*

2.5. Labākā dziesma (visi žanri)**

* skatīt punktu 6.3.
** skatīt punktu 8.10.

3. ĪPAŠĀS BALVAS

3.1. Radio hits

3.2. Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā

3.3. Labākais albuma dizains

3.4. Labākais producents

3.5. Tautas balsojums ar sponsoru***

3.6. Straumētākais ieraksts****

*** skatīt punktu 6.4.
**** skatīt punktu 6.5.

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1 Katrs LaMPA biedrs (juridiska vai fiziska persona) LaMPA biedru sapulcē vērtēšanas komisijas izveidei iesaka kandidātus – mūzikas nozares speciālistus.

4.2 LaMPA biedri savā iesniegtajā Vērtēšanas komisiju kandidātu sarakstā nedrīkst iekļaut savas kompānijas darbiniekus.

4.3 Tiek izveidots kopējs kandidātu saraksts. LaMPAs valdes noteikta persona aptaujā visus vērtēšanas komisijas kandidātus, kuri apstiprina vai noraida savu līdzdalību komisijā, kā arī piesakās uz nominācijām, kuras vērtēs.

4.4 Pēc kandidātu aptaujas tiek apkopoti rezultāti un izveidots galīgais visu vērtēšanas komisijas locekļu saraksts, pēc kura tiek noteikts katras nominācijas vērtēšanas komisijas sastāvs.

4.5 Vienu nomināciju vērtējošās komisijas sastāvā nedrīkst būt mazāk kā 7 locekļu. 

4.6  Viens vērtēšanas komisijas loceklis drīkst vērtēt ne vairāk kā 7 nominācijas.

4.7  Vērtēšanas komisijas katrai nominācijai tiek veidotas pieteikšanās secībā – komisijas sastāvu veido pirmie 15 pieteikumi. Strīdīgos gadījumos galējo lēmumu par žūrijas sastāvu attiecīgajā nominācijā pieņem LaMPA valde.

4.8  Vērtēšanas komisijas izveidojamas līdz 2023. gada 15. novembrim.

4.9  Nepieciešamības gadījumā LaMPA valde var izveidot papildus vērtēšanas komisiju kādai noteiktai nominācijai.

4.10 Žūrijas komisija ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā ievēl komisijas priekšsēdētāju, kura uzdevums ir sekot vērtēšanas komisijas locekļu darbam, pārliecinoties par to objektivitāti un pienācīgu darba izpildi, pārstāvēt žūrijas komisiju, pēc vajadzības arī pārstāvot žūrijas komisiju komunikācijā ar medijiem.

5. VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS DARBĪBA UN REZULTĀTU APKOPOŠANA

Vērtēšana notiek 2 kārtās:

5.1.1. Pirmā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē kategorijā „Labākais albums” iesniegtos ierakstus un sadala tos nominācijās pēc mūzikas žanriem, ņemot vērā iesniedzēju anketās norādītos vēlamo žanru kategoriju.

b) Lai nominācija tiktu vērtēta, jābūt iesniegtiem vismaz 5 (pieciem) albumiem attiecīgajā mūzikas žanrā.

c) Tiek izskatīti arī visi kategorijas „Labākā Debija” iesniegtie ieraksti, pieteikumu anketas un to atbilstība kategorijas kritērijiem. (skatīt 6.3.punktu)

d) Pirmās kārtas vērtēšana un albumu sadalīšana pa nominācijām notiek kopīgā īpaši izveidotā žūrijas komisijas locekļu sapulcē 2023. gada 5. decembrī.

e) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj balsojot. Neizšķirta balsojuma rezultātā, lēmumu pieņem Žūrijas komisijas priekšsēdētājs.

5.1.2. Otrā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi iepazīstas ar visiem vērtējamā kategorijā iesniegtajiem darbiem. Vērtēšanas komisijas dalībnieki izvēlas vērtējamās kategorijas.

b) Vērtēšanas komisijas pārstāvji, kuri piedalās 1. kārtas vērtēšanā – ierakstu dalīšanā žanros – pirmie izvēlas vērtējamās kategorijas.

c) Izvēloties kategorijas, vērtēšanas komisijas dalībniekiem jānorāda 3 (trīs) kategorijas, kuru vērtēšanā vērtēšanas komisijas pārstāvis jūtas īpaši pārliecināts un kompetents.

d) Materiālu nodošana vērtēšanas komisijai notiek sākot ar 2023. gada 5. decembri.

e) Katrs vērtēšanas komisijas pārstāvis, individuāli noklausoties un noskatoties visu kategorijas ierakstus, sarindo tos no 1. līdz 10.vietai, secībā no labākā līdz mazāk labākajam, ierakstot vietu novērtējuma tabulā.

f) Vērtēšanas komisijas loceklis vienā kategorijā nevar vairākus ierakstus ierindot vienā vietā.

g) Vērtēšanas komisiju locekļu aizpildīto novērtējuma tabulu rezultāti tiek apkopoti pēc principa – 1.vieta atbilst 10 punktiem, 2.vieta atbilst 9 punktiem, 3.vieta atbilst 8 punktiem, 4.vieta – 7, 5.vieta – 6, 6.vieta – 5, 7.vieta – 4, 8.vieta – 3, 9.vieta – 2, 10.vieta – 1 punktam.

h) Ārpus desmitnieka palikušo ierakstu vērtējums automātiski ir 0 punkti.

i) Ja vērtēšanas komisijas loceklis kādu ierakstu neuzskata par nominēšanas vērtu, tad tam piešķir 0 punktus.

h) Ieraksts nevar iekļūt nomināciju pieciniekā, ja visi attiecīgās kategorijas vērtētāji tam ir piešķīruši 0 punktus.

j) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

5.2. Rezultātu apkopošanai tiek piesaistīta neatkarīga auditorfirma, kas nodrošina iesniegto vērtējumu konfidencialitāti un uzņemas atbildību par rezultātu apkopošanu.

5.3. Auditorfirmai ir tiesības anulēt komisijas locekļu tīši izdarītus zemus vērtējumus, ar mērķi ietekmēt ieraksta ieņemto vietu kopvērtējumā.

5.4. Nomināciju pretendenti tiek sarindoti prioritārā secībā – vislielākais punktu kopskaits = augstāka vieta.

5.5. Vērtēšanas komisijas locekļi savus vērtējumus līdz 2023. gada 20. decembra vakaram nogādā auditorfirmai, ar kuru iepriekš LaMPA noslēgusi līgumu par sadarbību.

5.6. Auditorfirma, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, apkopo vērtēšanas rezultātus līdz 2023. gada 28.decembrim un paziņo tos LaMPA.

5.7. Vērtēšanas komisijas locekļiem jāievēro ētika un jāatturas no darba vērtēšanas, ja kādi apstākļi liedz būt objektīviem. Ja kāda darba vērtējumā objektivitāte nav iespējama, jāatturas no visu darbu vērtēšanas attiecīgajā nominācijā.

6. ĪPAŠĀS  BALVAS

RADIOHITS – līdz 2024. gada 15. janvārim tiek noteikts pēc LaIPA (Latvijas izpildītāju un producentu apvienība) apkopotajiem datiem par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2023. gadā:

6.1.1. LaIPA apkopo datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2023. gadā. Visvairāk atskaņotās dziesmas, pēc to skanēšanas biežuma, tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem.

6.1.2. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz 3 radiostacijās.

6.1.3.  Uz Radiohita balvu pretendē tikai tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 1. decembrim.

6.2.  PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ – kandidātus iesaka un apstiprina LaMPA biedri līdz 2023. gada 1. novembrim.

6.3.  Kategorijas LABĀKAIS DEBIJAS ALBUMS vērtēšanas kritēriji:

6.3.1. Uz balvu pretendē mākslinieka pirmais komerciāli publicētais EP albums vai albums, kas publicēts laika posmā no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 1. decembrim.

6.3.2. Debija ir pirmais komerciāli publicētais EP albums vai albums. Kategorijas mērķis ir izcelt veiksmīgāko aizvadītā gada jauno mākslinieku vai apvienību.

6.3.3. Kategorijā “Labākais debijas albums” žūrijas prioritāte ir jaunu talantu novērtējums, tāpēc, ja mākslinieks jau ir pretendējis šajā nominācijā, tad uz to atkārtoti pretendēt nevar.

6.3.4. Uz nomināciju “Labākais debijas albums” var pretendēt:

– mūziķu grupa, kuras 50% grupas sastāva nekad nav pretendējuši uz balvu kādā no nominācijām;

– solists, kurš nekad nav pretendējis uz balvu kādā no nominācijām.

6.3.5. Organizatori, uzklausot žūrijas viedokli, patur tiesības neizvirzīt ierakstu nominācijai “Labākais debijas albums”, ja tiek uzskatīts, ka iesniegtais ieraksts nav debija. Strīdīgos gadījumos lēmumu pieņem LaMPA valde.

6.4. Tautas balsojums – klausītāju/skatītāju balsojums, par vienu no 10 nominācijas sponsora atlasītajām dziesmām, kas iesniegtas uz nomināciju Labākā dziesma.  Balsojums norisinās īpaši izveidotā balsojuma lapā www.tv3.lv no 2024. gada 17.janvāra līdz 2024. gada 17. februārim un noslēdzas Apbalvošanas Ceremonijas tiešraides laikā.

6.5. Nominācija “Straumētākais ieraksts”-  rezultātu nosaka saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem no Rangers Computers datu sistēmas par Latvijā straumētākajiem ierakstiem visos populārākajos straumēšanas servisos (Spotify, Youtube, Apple Music, iTunes, Deezer utml).

7. REĢISTRĀCIJAS MAKSA

7.1. Ierakstu iesniegšana Mūzikas ierakstu gada balvai Zelta Mikrofons 2024 sākas 01.11.2023. un  līdz 21. novembrim ir bez maksas. Lai izvairītos no ierakstu iesniegšanas vilcināšanas, par ierakstiem, kas iesniegti laikposmā no 22. līdz 30. novembrim tiek piemērota dalības maksa 15 eur apmērā, izņemot gadījumus, kad oficiālais albuma iznākšanas datums ir laikposmā no 22. līdz 30. novembrim. 1. decembrī iesniegšanas maksa ir 25 eur. LaMPA biedriem iesniegšanas maksa netiek piemērota līdz 22. novembrim un maksai par novēlotu iesniegšanu tiek piemērota 50% atlaide.

8. IERAKSTU IESNIEGŠANA

8.1.Tiek pieņemti mūzikas ieraksti, kuri ir izdoti un/vai publicēti Latvijā sākot no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 1. decembrim.

8.2. Lai iesniegtu ierakstu, tam jāatbilst vismaz 2 no zemāk minētajiem kritērijiem:

1) Izpildītājs ir Latvijas pilsonis

2) Mūzikas autors ir Latvijas pilsonis

3) Teksta autors ir Latvijas pilsonis

4) Izdevējs/producents ir Latvijas pilsonis

Tādējādi var iesniegt arī ierakstus, kas izdoti ārzemēs. Šie ieraksti tiek sadalīti kategorijās kopā ar Latvijā izdotajiem ierakstiem.

Iesniegtais ieraksts skaitās albums, ja tajā ir vismaz 5 dziesmas, kuru kopējais skanēšanas ilgums sasniedz 15 minūtes, vai kura kopējais skanēšanas ilgums sasniedz 30 minūtes, neatkarīgi no tā, cik dziesmu tajā iekļauts.

8.3. Fiziskie ieraksti balvai Zelta Mikrofons 2024 ( dizaina nominācijai)  tiek pieņemti sākot no 2023. gada 1. novembra Šķūņu ielā 6 (ieeja no Monētu ielas) mūzikas salonā Mikrofons (darba dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00). Ierakstus var iesūtīt arī caur Omniva (norādot Mārupes Lielās ielas Elvi pakomātu un adresējot Montai, 25943333).

8.4. Nominācijām pieteikto ierakstu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 1. decembris.

8.5. Iesniegt ierakstus vērtēšanai var gan elektroniskā formātā saskaņā ar punktiem 8.6., 8.7., gan fiziskā formātā (17 gb – vērtēšanai vienā kategorijā, 7 gb ja vēlas pretendēt uz atzinību “Labākais albuma dizains”, sk. punktu 8.8. vai 24 gb ja sniedz gan uz Dizaina gan uz kādu no nominācijām).

8.6. Ierakstus elektroniski iesniegt var izmantojot kādu no failu pārsūtīšanas serveriem (piemēram, www.failiem.lv; www.wetransfer.com), norādot piekļuves saiti pieteikuma anketā, vai augšuplādēt nepieciešamos failus pieteikuma anketā. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties. (25943333- Monta)

8.7. Iesniedzot ierakstus elektroniski –  albumus, EP albumus (4-7 dziesmas vai garumā vismaz 15 minūtes, neskaitot dziesmu alternatīvās versijas, pievienotās un agrāk publicētās dziesmas, ja tādas ir) iesniedzējam ir jāveic sekojošas darbības:

1) jāaizpilda pieteikuma anketa: https://www.zeltamikrofons.lv/iesniegsana/iesniegsanas-anketa/

2) jāiesniedz visas dziesmas MP3 vai waw formātā

3) jāiesniedz albuma vai dziesmas vizualizācijas (vismaz 2 bildes – CD vāks, izpildītāja vai grupas bildes lielā izšķirtspējā)

4) jāiesniedz dziesmas video materiāls mp4, kas ilustrē iesniegto ierakstu (videoklips, ja tāds ir, vai cita veida video ilustrācija, ko iespējams izmantot nominācijas reklāmas rullītī)

5) jāiesniedz albuma saturs vizuālā vai tekstuālā formātā (dziesmu pilni nosaukumi, mūzikas un tekstu autori, producenti, albuma dizaina autori u.c. precizējoša informācija)

8.8. Ja izpildītājs vēlas pretendēt uz specbalvu “Labākais albuma dizains”, tad tas ir jānorāda atsevišķi pieteikuma anketā un obligāti ir jāiesniedz papildus 7 fiziski izdotu ierakstu eksemplāri. Izpildītājs var iesniegt arī tikai 7 eksemplārus tikai Dizaina vērtēšanas žūrijai. 

8.9.Videoklipus elektroniski var iesniegt sekojošos formātos:

1) MP4 (.mp4)

2) QuickTime movie (.mov) formātā

(Kadru skaits sekundē: 25fps, malu attiecība 16:9, izmēri 1920×1080, 1280×720, 1024×576, kodējums ProRes, H264, Avid DNxHD)

nosūtot pieejas saiti saskaņā ar nolikuma punktu 8.6.

8.10. Viens izpildītājs kategorijā Labākā dziesma drīkst iesniegt maksimums divas dziesmas. Sadarbības projekti un kopdarbi tiek definēti kā atsevišķs izpildītājs.

8.11. Albumi, kas skaitās kā Delux vai papildināti, saturiski pārsniedzot 80% no iepriekšizdota albuma, netiek izvērtēti.

8.12. Vienu un to pašu albumu drīkst iesniegt tikai vienā nominācijā. Izņēmums ir debijas nominācijā iesniegtie albumi, kuri var tikt iesniegti arī vēl vienā nominācijā. Šaubu un strīdu jautājumus risina žūrijas priekšsēdētājs.

8.13. Iesniegtie darbi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

9. BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJA/KONCERTS

9.1. Koncerts – apbalvošanas ceremonija norisināsies 2024. gada 17. februārī Ķīpsalas izstāžu centra hallē.

9.2. Koncertu fiksēs un tiešraidē pārraidīs kanāls TV3 un TV3 Life 2024. gada 17. februārī, ka arī citi mediji atspoguļos tā norisi.

9.3. LaMPA biedri katrs patstāvīgi nodrošina un apmaksā savu mākslinieku dalību koncertā.

9.4. pieteikumi dalībai koncertā iesniedzami līdz 01.12.2023. Ceremonijas producentei Elitai Mīlgrāvei, sūtot to aprakstus un idejas uz elita@micrec.lv.