Nolikums

 

Latvijas Mūzikas Producentu apvienības LaMPA

MŪZIKAS IERAKSTU GADA BALVA  ZELTA MIKROFONS 2022

nolikums

1. MĒRĶIS

1.1. Veicināt mūzikas ierakstu nozares attīstību Latvijā. Atbalstīt jauno mūziķu un citu radošo personību attīstību mūzikas jomā. Salīdzināt un noteikt labākos mūzikas audio un video ierakstus Latvijā 2021. gadā. Apbalvot labākos mūzikas nozarē.

2. NOMINĀCIJAS (balso vērtēšanas komisija)

2021. gadā pieteikumi tiek pieņemti šādās nominācijās:

2.1. Labākais (visi žanri) albums

2.2. Labākais mūzikas videoklips

2.3. Labākais koncertieraksts video

2.4. Labākā debija (mākslinieka pirmais publicētais albums)*

2.5. Labākā dziesma (visi žanri)**

* skatīt punktu 6.3.
** skatīt punktu 8.10.

3. ĪPAŠĀS BALVAS

3.1. Radio hits

3.2. Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā

3.3. Labākais albuma dizains

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1 Katrs LaMPA biedrs (juridiska vai fiziska persona) LaMPA biedru sapulcē vērtēšanas komisijas izveidei iesaka kandidātus – mūzikas nozares speciālistus.

4.2 LaMPA biedri savā iesniegtajā Vērtēšanas komisiju kandidātu sarakstā nedrīkst iekļaut savas kompānijas darbiniekus.

4.3 Tiek izveidots kopējs kandidātu saraksts. LaMPAs valdes noteikta persona aptaujā visus vērtēšanas komisijas kandidātus, kuri apstiprina vai noraida savu līdzdalību komisijā, kā arī piesakās uz nominācijām, kuras vērtēs.

4.4 Pēc kandidātu aptaujas tiek apkopoti rezultāti un izveidots galīgais visu vērtēšanas komisijas locekļu saraksts, pēc kura tiek noteikts katras nominācijas vērtēšanas komisijas sastāvs.

4.5 Vienu nomināciju vērtējošās komisijas sastāvā nedrīkst būt mazāk kā 7 locekļu. Maksimālais komisijas locekļu skaits vienas nominācijas vērtēšanai ir 15 locekļi.

4.6  Viens vērtēšanas komisijas loceklis drīkst vērtēt ne vairāk kā 7 un ne mazāk kā 3 kategorijas.

4.7  Vērtēšanas komisijas katrai nominācijai tiek veidotas pieteikšanās secībā – komisijas sastāvu veido pirmie 15 pieteikumi. Strīdīgos gadījumos galējo lēmumu par žūrijas sastāvu attiecīgajā nominācijā pieņem LaMPA valde.

4.8  Vērtēšanas komisijas izveidojamas līdz 2021. gada 21. novembrim.

4.9  Nepieciešamības gadījumā LaMPA valde var izveidot papildus vērtēšanas komisiju kādai noteiktai nominācijai.

4.10 No vērtēšanas komisijas locekļu vidus LaMPA biedri ievēl vienu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, kura uzdevums ir sekot vērtēšanas komisijas locekļu darbam, pārliecinoties par to objektivitāti un pienācīgu darba izpildi, pārstāvēt žūrijas komisiju, pēc vajadzības arī pārstāvot žūrijas komisiju komunikācijā ar medijiem.

5. VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS DARBĪBA UN REZULTĀTU APKOPOŠANA

Vērtēšana notiek 2 kārtās:

5.1.1. Pirmā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē kategorijā „Labākais albums” iesniegtos ierakstus un sadala tos nominācijās pēc mūzikas žanriem.

b) Lai nominācija tiktu vērtēta, jābūt iesniegtiem vismaz 3 (trīs) albumiem attiecīgajā mūzikas žanrā.

c) Tiek izskatīti arī visi kategorijas „Labākā Debija” iesniegtie ieraksti, pieteikumu anketas un to atbilstība kategorijas kritērijiem. (skatīt 6.3.punktu)

d) Pirmās kārtas vērtēšana un albumu sadalīšana pa nominācijām notiek kopīgā īpaši izveidotā žūrijas komisijas locekļu sapulcē 2021. gada 7. decembrī.

e) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj žūrijas komisijas priekšsēdētājs.

5.1.2. Otrā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi iepazīstas ar visiem vērtējamā kategorijā iesniegtajiem darbiem. Vērtēšanas komisijas dalībnieki izvēlas vērtējamās kategorijas.

b) Vērtēšanas komisijas pārstāvji, kuri piedalās 1. kārtas vērtēšanā – ierakstu dalīšanā žanros – pirmie izvēlas vērtējamās kategorijas.

c) Izvēloties kategorijas, vērtēšanas komisijas dalībniekiem jānorāda 3 (trīs) kategorijas, kuru vērtēšanā vērtēšanas komisijas pārstāvis jūtas īpaši pārliecināts un kompetents.

d) Materiālu nodošana vērtēšanas komisijai notiek kopīgā vērtēšanas komisijas sapulcē 2021. gada 7. decembrī.

e) Katrs vērtēšanas komisijas pārstāvis, individuāli noklausoties un noskatoties visu kategorijas ierakstus, sarindo tos no 1. līdz 10.vietai, secībā no labākā līdz mazāk labākajam, ierakstot vietu novērtējuma tabulā.

f) Vērtēšanas komisijas loceklis vienā kategorijā nevar vairākus ierakstus ierindot vienā vietā.

g) Vērtēšanas komisiju locekļu aizpildīto novērtējuma tabulu rezultāti tiek apkopoti pēc principa – 1.vieta atbilst 10 punktiem, 2.vieta atbilst 9 punktiem, 3.vieta atbilst 8 punktiem, 4.vieta – 7, 5.vieta – 6, 6.vieta – 5, 7.vieta – 4, 8.vieta – 3, 9.vieta – 2, 10.vieta – 1 punktam.

h) Ārpus desmitnieka palikušo ierakstu vērtējums automātiski ir 0 punkti.

i) Ja vērtēšanas komisijas loceklis kādu ierakstu neuzskata par nominēšanas vērtu, tad tam piešķir 0 punktus.

h) Ieraksts nevar iekļūt nomināciju pieciniekā, ja visi attiecīgās kategorijas vērtētāji tam ir piešķīruši 0 punktus.

j) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

5.2. Rezultātu apkopošanai tiek piesaistīta neatkarīga auditorfirma, kas nodrošina iesniegto vērtējumu konfidencialitāti un uzņemas atbildību par rezultātu apkopošanu.

5.3. Auditorfirmai ir tiesības anulēt komisijas locekļu tīši izdarītus zemus vērtējumus, ar mērķi ietekmēt ieraksta ieņemto vietu kopvērtējumā.

5.4. Nomināciju pretendenti tiek sarindoti prioritārā secībā – vislielākais punktu kopskaits = augstāka vieta.

5.5. Vērtēšanas komisijas locekļi savus vērtējumus līdz 2021. gada 28. decembra vakaram nogādā auditorfirmai, ar kuru iepriekš LaMPA noslēgusi līgumu par sadarbību.

5.6. Auditorfirma, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, apkopo vērtēšanas rezultātus līdz 2022. gada 3.janvārim un paziņo tos LaMPA.

5.7. Vērtēšanas komisijas locekļiem jāievēro ētika un jāatturas no darba vērtēšanas, ja kādi apstākļi liedz būt objektīviem. Ja kāda darba vērtējumā objektivitāte nav iespējama, jāatturas no visu darbu vērtēšanas attiecīgajā nominācijā.

6. ĪPAŠĀS  BALVAS

RADIOHITS – līdz 2022. gada 27. janvārim tiek noteikts pēc LaIPA (Latvijas izpildītāju un producentu apvienība) apkopotajiem datiem par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2021. gadā:

6.1.1. LaIPA apkopo datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2021. gadā. Visvairāk atskaņotās dziesmas, pēc to skanēšanas biežuma, tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem.

6.1.2. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz 3 radiostacijās.

6.1.3.  Uz Radiohita balvu pretendē tikai tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2020. gada 2. decembra līdz 2021. gada 1. decembrim.

6.2.  PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ – kandidātus iesaka un apstiprina LaMPA biedri līdz 2021. gada 1. novembrim.

6.3.  Kategorijas LABĀKĀ DEBIJA vērtēšanas kritēriji:

6.3.1. Uz balvu pretendē mākslinieka pirmais komerciāli izdotais EP albums vai albums, kas publicēts laika posmā no 2020. gada 2. decembra līdz 2021. gada 1. decembrim.

6.3.2. Debija ir pirmais komerciāli publicētais EP albums vai albums. Kategorijas mērķis ir izcelt veiksmīgāko aizvadītā gada jauno mākslinieku vai apvienību.

6.3.3. Kategorijā “Labākā debija” žūrijas prioritāte ir jaunu talantu novērtējums, tāpēc, ja mākslinieks jau ir pretendējis šajā nominācijā, tad uz to atkārtoti pretendēt nevar.

6.3.4. Uz nomināciju “Labākā debija” var pretendēt:

– mūziķu grupa, kuras 50% grupas sastāva nekad nav pretendējuši uz balvu kādā no nominācijām;

– solists, kurš nekad nav pretendējis uz balvu kādā no nominācijām.

6.3.5. Organizatori, uzklausot žūrijas viedokli, patur tiesības neizvirzīt ierakstu nominācijai “Labākā debija”, ja tiek uzskatīts, ka iesniegtais ieraksts nav debija. Strīdīgos gadījumos lēmumu pieņem LaMPA valde.

7. REĢISTRĀCIJAS MAKSA

7.1. Ņemot vērā aizvadītā gada saspringto situāciju valstī un mūzikas nozarē, pieteikumu iesniegšana Mūzikas ierakstu gada balvai Zelta Mikrofons 2022 par pirmajiem 2 ierakstiem ir bezmaksas, par katru nākamo ieraksta pieteikumu dalības maksa ir 25 Eur.

8. IERAKSTU IESNIEGŠANA

8.1.Tiek pieņemti mūzikas ieraksti, kuri ir izdoti un/vai publicēti Latvijā sākot no 2020. gada 2. decembra līdz 2021. gada 1. decembrim.

8.2. Lai iesniegtu ierakstu, tam jāatbilst vismaz 2 kritērijiem:

1) Izpildītājs ir Latvijas pilsonis

2) Mūzikas autors ir Latvijas pilsonis

3) Teksta autors ir Latvijas pilsonis

4) Izdevējs/producents ir Latvijas pilsonis

Tādējādi var iesniegt arī ierakstus, kas izdoti ārzemēs. Šie ieraksti tiek sadalīti kategorijās kopā ar Latvijā izdotajiem ierakstiem.

8.3. Ieraksti balvai Zelta Mikrofons 2022 tiek pieņemti sākot no 2021. gada 1. novembra, elektroniski vai klātienē, LaMPA birojā Rīgā, Aisteres ielā 11.

8.4. Nominācijām pieteikto ierakstu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 2. decembris.

8.5. Iesniegt ierakstus vērtēšanai var gan elektroniskā formātā saskaņā ar punktiem 8.6., 8.7., gan CD formātā (17 gb – vērtēšanai vienā kategorijā, 5 vai 22 gb – ja vēlas pretendēt uz atzinību “Labākais albuma dizains”, sk. punktu 8.8.).

8.6. Ierakstus elektroniski iesniegt var izmantojot kādu no failu pārsūtīšanas serveriem (piemēram, www.failiem.lv; www.wetransfer.com), norādot piekļuves saiti pieteikuma anketā, vai augšuplādēt nepieciešamos failus pieteikuma anketā. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties.

8.7. Iesniedzot ierakstus, albumus, EP albumus (4-7 dziesmas, neskaitot dziesmu alternatīvās versijas un featured dziesmas, ja tādas ir; EP albuma kopējais garums 20-25 minūtes) elektroniski ir:

1) jāaizpilda pieteikuma anketa: http://www.zeltamikrofons.lv/iesniegsana/iesniegsanas-anketa/

2) jāiesniedz visas dziesmas .wav formātā

3) jāiesniedz albuma vai dziesmas vizualizācijas (vismaz 2 bildes – CD vāks, izpildītāja vai grupas bildes lielā izšķirtspējā)

4) jāiesniedz dziesmas video materiāls, kas ilustrē iesniegto ierakstu (videoklips, ja tāds ir, vai cita veida video ilustrācija, ko iespējams izmantot nominācijas reklāmas rullītī)

5) jāiesniedz albuma saturs vizuālā vai tekstuālā formātā (dziesmu pilni nosaukumi, mūzikas un tekstu autori, producenti, albuma dizaina autori u.c. precizējoša informācija)

8.8. Ja izpildītājs vēlas pretendēt uz specbalvu “Labākais albuma dizains”, tad tas ir jānorāda atsevišķi pieteikuma anketā un obligāti ir jāiesniedz papildus 5 fiziskie CD albuma eksemplāri. Izpildītājs var iesniegt arī tikai 5 CD eksemplārus kopumā – tikai Dizaina vērtēšanas žūrijai. Albumu vērtēšanas žūrijas pamatsastāvs šādā situācijā ierakstu vērtē elektroniski.

8.9.Videoklipus elektroniski var iesniegt sekojošos formātos:

1) MP4 (.mp4)

2) QuickTime movie (.mov) formātā

(Kadru skaits sekundē: 25fps, malu attiecība 16:9, izmēri 1920×1080, 1280×720, 1024×576, kodējums ProRes, H264, Avid DNxHD)

nosūtot pieejas saiti saskaņā ar nolikuma punktu 8.6.

8.10. Viens izpildītājs kategorijā Labākā dziesma drīkst iesniegt maksimums divas dziesmas. Sadarbības projekti un kopdarbi tiek definēti kā atsevišķs izpildītājs.

8.11. Vienu un to pašu albumu drīkst iesniegt tikai vienā nominācijā. Izņēmums ir debijas nominācijā iesniegtie albumi, kuri var tikt iesniegti arī vēl vienā nominācijā. Šaubu un strīdu jautājumus risina žūrijas priekšsēdētājs.

8.12. Iesniegtie darbi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

9. BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJA/KONCERTS

9.1. Koncerts – apbalvošanas ceremonija norisināsies 2022. gada 26. februārī.

9.2. Koncertu fiksēs un tiešraidē pārraidīs www.skaties.lv, translēs kanāls TV3 un TV3 Life 2022gada 26. februārī.

9.3. LaMPA biedri katrs patstāvīgi nodrošina un apmaksā savu mākslinieku dalību koncertā.